شارژ مستقیم تلفن همراه

خرید بسته اینترنت
شارژ مستقیم سیم‌کارت
mtn
mci
rightel
mci
mtn
rightel
سایر قبوض
بسته سیم کارت اعتباری
بسته سیم کارت دایمی
مودم TD-LTE
ماره وارد شده صحیح نمی باشد.
  • 9,174   (10,000)
  • 18,348   (20,000)
  • 45,871   (50,000)
  • 91,743   (100,000)
  • 183,486   (200,000)
  • 275,229   (300,000)
  • 366,972   (400,000)
  • 458,715   (500,000)
...
ماره وارد شده صحیح نمی باشد.
بسته افزایشی 1 گیگابایت - اعتباری
87,200 ریال
بسته افزایشی 2 گیگابایت - اعتباری
163,500 ریال
بسته افزایشی 3 گیگابایت - اعتباری
218,000 ریال
بسته افزایشی 5 گیگابایت - اعتباری
348,800 ریال
بسته افزایشی 10 گیگابایت - اعتباری
654,000 ریال
بسته افزایشی 500 مگابایت - اعتباری
43,600 ریال
بسته افزایشی 300 مگابایت - اعتباری
27,250 ریال
60 مگابایت
16,000 ریال
100 مگابایت
22,000 ریال
200 مگابایت
32,000 ریال
300 مگابایت
39,000 ریال
400 مگابایت
45,000 ریال
750 مگابایت
57,000 ریال
1/5 گیگابایت
74,000 ریال
2/5 گیگابایت
94,000 ریال
بسته روزانه 1 گیگابایت(2تا7صبح)
9,000 ریال
بسته روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح)
5,000 ریال
3 گیگابایت+ 300 مگابایت (۶ صبح تا 12 ظهر)
165,000 ریال
150 مگابایت
35,000 ریال
250 مگابایت
44,000 ریال
400 مگابایت
53,000 ریال
750مگابایت
67,000 ریال
1/5 گیگابایت
90,000 ریال
2/5 گیگابایت
110,000 ریال
200 مگابایت
44,000 ریال
300 مگابایت
55,000 ریال
500 مگابایت
70,000 ریال
750مگابایت
83,000 ریال
1/5گیگابایت
109,000 ریال
2/5 گیگابایت
130,000 ریال
5 گیگابایت
180,000 ریال
4گیگا بایت (6 صبح تا 12ظهر)
45,000 ریال
6گیگا بایت (6 صبح تا 12 ظهر)
55,000 ریال
بسته هفتگی 2 گیگابایت(2تا7صبح)
15,000 ریال
بسته هفتگی 5 گیگابایت(2تا7صبح)
25,000 ریال
400 مگابایت
70,000 ریال
750 مگابایت
90,000 ریال
1/5 گیگابایت
115,000 ریال
2/5 گیگابایت
145,000 ریال
3/5 گیگا بایت
165,000 ریال
5 گیگابایت
185,000 ریال
1 گیگابایت
105,000 ریال
2 گیگابایت
140,000 ریال
3 گیگابایت
165,000 ریال
4 گیگابایت
185,000 ریال
5 گیگابایت
205,000 ریال
7 گیگابایت
245,000 ریال
10 گیگابایت
295,000 ریال
5 گیگابایت(2تا7صبح)
45,000 ریال
10 گیگابایت(2تا7صبح)
80,000 ریال
30 گیگابایت (2تا 7 صبح)
90,000 ریال
7گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)
75,000 ریال
۱ گیگابایت+ 100 مگابایت (۶ صبح تا 12 ظهر)
105,000 ریال
10گیگابایت (6صبح تا 12 ظهر)
90,000 ریال
2 گیگابایت+ 200 مگابایت (۶ صبح تا 12 ظهر)
140,000 ریال
3 گیگابایت +300 مگاابایت (6صبح تا 12ظهر)
165,000 ریال
4 گیگابایت+ 400 مگابایت (۶ صبح تا 12 ظهر)
185,000 ریال
5 گیگابایت+ 500 مگابایت (۶ صبح تا 12 ظهر)
205,000 ریال
7 گیگابایت+ 700 مگابایت (۶ صبح تا 12 ظهر)
245,000 ریال
۱0 گیگابایت+ 1 گیگابایت (۶ صبح تا 12 ظهر)
295,000 ریال
8 گیگابایت
320,000 ریال
10 گیگابایت
360,000 ریال
15 گیگابایت
460,000 ریال
20 گیگابایت
600,000 ریال
9 گیگا بایت
330,000 ریال
12 گیگابایت
375,000 ریال
18 گیگا بایت
470,000 ریال
24 گیگا بایت
580,000 ریال
10 گیگابایت
420,000 ریال
15 گیگابایت
540,000 ریال
25 گیگابایت
780,000 ریال
18 گیگا بایت
550,000 ریال
36 گیگا بایت
950,000 ریال
48 گیگا بایت
1,150,000 ریال
30 گیگابایت
900,000 ریال
48گیگابایت
1,200,000 ریال
72 گیگا بایت
1,550,000 ریال
نامحدود یک ساعته (2 تا 8 صبح)
9,000 ریال
نامحدود دو ساعته (2 تا 8 صبح)
15,000 ریال
نامحدود سه ساعته(2تا8صبح)
20,000 ریال
1 گیگ یک ساعته ( 8 صبح تا 2 صبح روز بعد)
20,000 ریال
2 گیگ دو ساعته ( 8 صبح تا 2 صبح روز بعد)
30,000 ریال
3 گیگ سه ساعته ( 8 صبح تا 2 صبح روز بعد)
40,000 ریال
20 دقیقه ای داخل شبکه
15,000 ریال
40 دقیقه ای داخل شبکه
28,000 ریال
80 دقیقه ای داخل شبکه
52,000 ریال
160 دقیقه ای داخل شبکه
96,000 ریال
320 دقیقه ای داخل شبکه
176,000 ریال
1000 دقیقه ای داخل شبکه
450,000 ریال
60 مگابایت
16,000 ریال
100 مگابایت
22,000 ریال
200 مگابایت
32,000 ریال
300 مگابایت
39,000 ریال
400 مگابایت
45,000 ریال
750 مگابایت
57,000 ریال
1/5 گیگابایت
74,000 ریال
2/5 گیگابایت
94,000 ریال
بسته روزانه 500 مگابایت(2تا7صبح)
5,000 ریال
بسته روزانه 1 گیگابایت(2تا7صبح)
9,000 ریال
150 مگابایت
35,000 ریال
250 مگابایت
44,000 ریال
400 مگابایت
53,000 ریال
750 مگابایت
67,000 ریال
1/5 گیگابایت
90,000 ریال
2/5 گیگابایت
110,000 ریال
200 مگابایت
44,000 ریال
300 مگابایت
55,000 ریال
500 مگابایت
70,000 ریال
750 مگابایت
83,000 ریال
1/5 گیگابایت
109,000 ریال
2/5 گیگابایت
130,000 ریال
5 گیگابایت
180,000 ریال
4گیگا بایت (6 صبح تا 12 ظهر)
45,000 ریال
5گیگابایت (6صبح تا 12ظهر)
20,000 ریال
6 گیگا بایت (6صبح تا 12 ظهر)
55,000 ریال
2 گیگابایت(2تا7صبح)
15,000 ریال
5 گیگابایت(2تا7صبح)
25,000 ریال
400 مگابایت
70,000 ریال
750 مگابایت
90,000 ریال
1/5 گیگابایت
115,000 ریال
2/5 گیگابایت
145,000 ریال
3/5 گیگابایت
165,000 ریال
5 گیگابایت
185,000 ریال
500 مگابایت
80,000 ریال
1 گیگابایت
105,000 ریال
2 گیگابایت
140,000 ریال
3 گیگابایت
165,000 ریال
4 گیگابایت
185,000 ریال
5 گیگابایت
205,000 ریال
7 گیگابایت
245,000 ریال
10 گیگابایت
295,000 ریال
5 گیگابایت(2تا7صبح)
45,000 ریال
10 گیگابایت(2تا7صبح)
80,000 ریال
30 گیگابایت(2تا7 صبح)
90,000 ریال
5گیگابایت(6صبح تا 12ظهر)
30,000 ریال
7گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر)
75,000 ریال
10گیگابایت (6صبح تا 12 ظهر)
90,000 ریال
500مگابایت +50مگابایت(6صبح تا 12 ظهر)
80,000 ریال
1 گیگابایت +100مگابایت ( 6صبح تا 12 ظهر)
105,000 ریال
2 گیگابایت +200مگابایت (6صبح تا 12 ظهر )
140,000 ریال
3 گیگابایت + 300مگابایت(6صبح تا 12 ظهر)
165,000 ریال
4 گیگابایت + 400مگابایت (6صبح تا 12 ظهر)
185,000 ریال
5گیگابایت + 500 مگابایت(6صبح تا 12 ظهر)
205,000 ریال
7گیگابایت + 700مگابایت (6صبح تا 12 ظهر)
245,000 ریال
10گیگابایت + 1گیگا بایت(6صبح تا 12 ظهر)
295,000 ریال
8 گیگابایت
320,000 ریال
10 گیگابایت
360,000 ریال
15 گیگابایت
460,000 ریال
20 گیگابایت
600,000 ریال
9 گیگا بایت
330,000 ریال
12 گیگابایت
375,000 ریال
18 گیگا بایت
470,000 ریال
24 گیگا بایت
580,000 ریال
10 گیگابایت
420,000 ریال
15 گیگابایت
540,000 ریال
25 گیگابایت
780,000 ریال
18 گیگا بایت
550,000 ریال
36 گیگا بایت
950,000 ریال
48 گیگا بایت
1,150,000 ریال
30 گیگابایت
900,000 ریال
48گیگابایت
1,200,000 ریال
72 گیگا بایت
1,550,000 ریال
100 دقیقه ای داخل شبکه
55,000 ریال
200 دقیقه ای داخل شبکه
100,000 ریال
400 دقیقه ای داخل شبکه
180,000 ریال
800 دقیقه ای داخل شبکه
320,000 ریال
نامحدود یک ساعته (2 تا 8 صبح)
9,000 ریال
نامحدود دو ساعته (2 تا 8 صبح)
15,000 ریال
نامحدود سه ساعته (2تا8صبح)
20,000 ریال
1 گیگابایت 1ساعته (8صبح تا2صبح)
20,000 ریال
2گیگابایت 2ساعته (8صبح تا 2صبح)
30,000 ریال
3 گیگابایت 3ساعته (8صبح تا 2صبح)
40,000 ریال
7 گیگابایت
185,000 ریال
10 گیگابایت
250,000 ریال
12 گیگابایت
300,000 ریال
6 گیگابایت + 6 گیگابایت(2-7صبح)
200,000 ریال
8 گیگابایت + 8 گیگا بایت (2-7صبح)
235,000 ریال
10 گیگابایت + 10گیگابایت (2-7صبح)
265,000 ریال
14گیگابایتی + 14گیگابایت (2-7صبح)
320,000 ریال
18 گیگابایت + 18 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
370,000 ریال
22 گیگابایت + 22 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
415,000 ریال
30 گیگابایت + 30 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
490,000 ریال
40 گیگابایت + 40 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
570,000 ریال
60 گیگابایت + 60 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
750,000 ریال
100 گیگابایت + 100گیگابایت (2 تا 7 صبح)
1,100,000 ریال
100 گیگابایت (2 تا 7صبح)
200,000 ریال
18 گیگابایت + 18 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
425,000 ریال
24 گیگابایت + 24 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
505,000 ریال
30 گیگابایت + 30 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
565,000 ریال
40 گیگابایت + 40 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
655,000 ریال
60 گیگابایت + 60 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
865,000 ریال
120 گیگابایت + 120گیگابایت (2 تا 7 صبح)
1,600,000 ریال
180 گیگابایت + 180گیگابایت (2 تا 7 صبح)
2,270,000 ریال
240 گیگابایت + 240گیگابایت (2 تا 7 صبح)
2,920,000 ریال
30 گیگابایت + 30 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
650,000 ریال
60 گیگابایت + 60 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
995,000 ریال
90 گیگابایت + 90گیگابایت (2 تا 7 صبح)
1,490,000 ریال
120 گیگابایت + 120گیگابایت (2 تا 7 صبح)
1,750,000 ریال
180 گیگابایت + 180گیگابایت (2 تا 7 صبح)
2,470,000 ریال
240 گیگابایت + 240گیگابایت (2 تا 7 صبح)
3,190,000 ریال
360 گیگابایت + 360 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
4,600,000 ریال
480 گیگابایت + 480 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
5,950,000 ریال
60 گیگابایت + 60 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
1,145,000 ریال
120 گیگابایت + 120گیگابایت (2 تا 7 صبح)
2,025,000 ریال
180 گیگابایت + 180گیگابایت (2 تا 7 صبح)
2,770,000 ریال
360 گیگابایت + 360 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
4,950,000 ریال
720 گیگابایت + 720 گیگابایت (2 تا 7 صبح)
8,550,000 ریال
2 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 30 گیگ)
380,000 ریال
4 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 45 گیگ)
480,000 ریال
8 مگابیت ماهیانه(حجم منصفانه 75 گیگ)
660,000 ریال

ابزار وبمستر